Criminele beïnvloeding van lokale besluitvorming

beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur is op zichzelf onderdeel van het democratisch proces.


Het beleidsproces wordt in de bestuurskunde ingedeeld in verschillende elkaar opeenvolgend fasen: agendavorming, beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie (hierna: (besluitvormings)processen).19 In al deze fasen kan door personen en organisaties invloed worden uitgeoefend op het beleidsproces door wensen, problemen, meningen en ideeën aan te geven bij de overheid. Daarnaast is het de bedoeling dat de overheid een open en ontvankelijke houding heeft tijdens het gehele beleidsproces en deze wensen, problemen, meningen en ideeën meeweegt.

 

Een centraal begrip in dit onderzoek is ‘beïnvloeding’. Zoals uit het voorgaande kan worden afgeleid, is beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur op zichzelf onderdeel van het democratisch proces. De overheid moet immers tijdens de fasen van het beleidsproces de wensen, problemen, meningen en ideeën van burgers meewegen. Allerlei belangengroeperingen zullen een beroep doen op de overheid om bijvoorbeeld een onderwerp op de agenda te plaatsen en/of gebruik maken van mogelijkheden om hun mening te geven bij de besluitvorming. Op dezelfde wijze kunnen ook criminele groepen op een legitieme manier invloed uitoefenen; ook zij kunnen – net als burgers en belangengroeperingen – hun wensen en ideeën overbrengen aan het lokale openbaar bestuur. Het wordt anders wanneer criminelen proberen de besluitvorming te beïnvloeden met als doel om criminele doeleinden te faciliteren. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan bedreiging bij de aanvraag van een vergunning voor een pand van waaruit criminelen van plan zijn om drugs te verhandelen. De beïnvloeding vindt in dat geval op zodanige wijze plaats dat de bestuurder, het raadslid of de ambtenaar niet meer conform het publiek belang beslist, maar dat door criminele inmenging conform de belangen van de criminele groepering wordt beslist. Het gaat met andere woorden om het oogmerk waarmee wordt beïnvloed; als dit enkel en alleen een crimineel oogmerk is, is sprake van een poging tot criminele beïnvloeding. We spreken van een crimineel oogmerk wanneer de beïnvloeding gebruikt wordt om projecten of activiteiten die (mede) bedoeld zijn om misdrijven te plegen, doorgang te laten vinden, of juist te laten stoppen

 

Drie vormen van beïnvloeding

Ten behoeve van dit onderzoek hebben we criminele beïnvloeding geoperationaliseerd naar drie verschillende vormen van beïnvloeding: bedreiging, omkoping en infiltratie. Het gaat om drie brede vormen van beïnvloeding. Deze vormen zijn hieronder verder toegelicht.

Bedreiging

Bij bedreiging gaat het om alle vormen van geweld of agressie waarmee criminelen proberen (besluitvormings)processen te beïnvloeden. Daarbij gaat het niet alleen om geweld en agressie zelf, maar ook om het dreigen hiermee. Voorbeelden hiervan zijn dreigend telefoon/mail-/briefverkeer, fysieke bedreiging, chantage en intimidatie. Ook bedreiging van naasten van bestuurders, raadsleden of ambtenaren valt hieronder.

Omkoping

Bij (poging tot) omkoping gaat het om alle vormen van verleiding waarbij een bestuurder, raadslid of ambtenaar door middel van financiële voordelen of niet-financiële voordelen, verleid wordt om een beslissing te nemen die niet in overeenstemming is met het algemeen belang, maar met het crimineel belang. Voorbeelden hiervan zijn het ontvangen van cadeaus, het krijgen van een voorkeursbehandeling of het ontvangen van een geldbedrag.

Infiltratie

Onder (poging tot) infiltratie worden alle manieren verstaan om te participeren in het lokale openbaar bestuur, waarbij het doel is om met een crimineel oogmerk lokale processen en besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Voorbeelden van participatie zijn het lidmaatschap van een politieke partij, het vervullen van een wethouderschap of het raadslidmaatschap. Bij bedreiging en omkoping gaat het om manieren van beïnvloeding die op zichzelf ook een misdrijf zijn. Bij infiltratie gaat het om een manier om invloed uit te oefenen die op zichzelf legaal is, maar er kunnen criminele doeleinden meespelen. Wanneer beoogd is te beïnvloe-den met het oogmerk criminele doeleinden te bereiken of te vergemakkelijken, is sprake van beïnvloeding in het kader van dit onderzoek.
Vind je dit leuk? Deel het met je vrienden!

2
2 points

Wat is jouw reactie

Verbaasd Verbaasd
2
Verbaasd
Huilen Huilen
2
Huilen
Leuk Leuk
0
Leuk
Lol Lol
0
Lol
Love Love
0
Love
Niet leuk Niet leuk
0
Niet leuk
Boos Boos
2
Boos
Ben

2 Reacties

Kies een formaat
Poll
Stemmen om beslissingen te nemen of meningen te bepalen
Verhaal
Opgemaakte tekst met insluitingen en visuals
Meme
Upload uw eigen afbeeldingen om aangepaste memes te maken
Afbeelding
Foto of Gif afbeelding